Please scroll down for terms in English.

VILLKOR
Det ska vara enkelt och tryggt att handla i vår butik. Därför följer vi dataskyddsförordningen, konsumentverkets riktlinjer och allmänt sunt förnuft. Vi gör vårt bästa för att bemöta dig så som vi själva och våra vänner vill bli bemötta.

Personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter i enighet med EU’s dataförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att vi samlar in nödvändiga uppgifter för att du ska kunna genomföra din order. Vi kommer endast använda dina uppgifter för att kunna leverera varor till dig, hantera betalningar samt skicka nyhetsbrev.

Priser & Order
Vi anger våra priser i SEK och inklusive svensk moms. Betalning sker med kredit-/kontokort eller Paypal-konto. Du kan också välja att betala i efterskott med Klarna faktura, då tillkommer 29 kr i faktureringsavgift. Klarna faktura är endast tillgängligt för kunder som bor i Sverige.

Leverans
Vi packar och skickar din order direkt. Det innebär att du i regel har din vara inom 2-6 arbetsdagar. Om en vara tar slut meddelar vi dig via telefon eller mail. Vi anlitar Postnord och DHL som transportörer. Små försändelser levereras som regel direkt hem i brevlådan, större försändelser hämtas efter avisering hos ditt nämaste DHL ombud. Fraktkostnad tillkommer enligt följande:
• Sverige FRI FRAKT!
• Övriga världen 99 kr. Fri frakt när du handlar för 2500 kr eller mer!
Bor och handlar du utanför Europeiska Unionen? Vi rekommenderar att du kollar ditt lands tullregler och eventuella tillkommande avgifter innan du lägger din order. Lokala avgifter från ditt lands tullverk kan tillkomma på din egen bekostnad.

Byte, öppet köp & fri retur
Vi ger dig 30 dagars öppet köp och ångerrätt på provade men i övrigt oanvända varor. Returfrakten bjuder vi på! Du fyller i den bifogade retursedeln, packar väl, klistrar på den bifogade adresslappen och skickar varan med original etiketter och förpackning till oss. Vi sätter in pengarna på ditt bankkort eller krediterar din faktura så fort vi har tagit emot din vara. Du betalar endast för eventuell fraktkostnad.

Passade inte plaggen? Ingen fara! Det går snabbt och är enkelt att byta dina plagg. Gör bara så här:
1) Beställ din nya storlek eller ditt nya plagg i vår webbshop - butik.alicedot.com Du får dina nya plagg inom ett par dagar!
2) Returnera plaggen precis som vid en vanlig retur. Ditt byte behandlas som en ny order och dina returnerade plagg som en vanlig retur. 
3) Du får en ny faktura för ditt byte och vi justerar din gamla faktura med det du skickade tillbaka. Har du betalat med kort återbetalar vi dig. Enkelt va?

OBS! Öppet köp/ångerrätt på strumpbyxor/tights/underkläder gäller endast på oöppnad förpackning.

Har du handlat med kredit-/kontokort eller ditt Paypal konto och väljer att returnera hela din order återbetalar vi hela varuvärdet till ditt kort eller konto, du betalar endast eventuell fraktavgift. Tänk på att din Klarna faktura förfaller 14 dagar efter orderdatum. Logga in med mobilt bank id på Klarna.se för att hantera din faktura eller ring Klarna direkt på 08-120 120 10. Kontakta alltid Klarna med frågor rörande din faktura. Återbetalning och/eller justering av din Klarna faktura sker när din retur kommit in till oss.

Reklamation
Vi garanterar att varorna Du beställt är felfria vid leveransen. Skulle det ändå vara fel på produkten, ber vi dig kontakta oss snarast på mail eller på telefon så kommer vi överens om hur vi bäst kan rätta till problemet.

Outlösta paket
Om du inte hämtar ut ditt paket inom 14 dagar kommer PostNord/DHL att returnera paketet till oss. Vid outlöst paket debiterar vi dig 250 kr för fraktkostnad, returkostnad samt administrativa kostnader.

Försenad retur
Du har alltid 30 dagars ångerrätt. Det innebär att varan/varorna ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från det att vi skickat din order. Vid försenad retur förbehåller vi oss rätten att ej återbetala returbeloppet.

Kontakta oss
Vi svarar normalt på ditt mejl samma dag, dock allra längst inom 48 timmar. På telefon når du oss säkrast under helgfria vardagar mellan 10-17 (GMT +1) Mejl: hello@alicedot.com Telefon: +46 (0) 760 34 93 00

Betalning med betal- och kreditkort
Betalning med betal- och kreditkort sker via etablerade och säkra betalningslösningar. När du betalar för dina inköp kommer du att uppge dina kreditkorts-uppgifter på säkra sidor som ägs av Paypal eller Stripe. Då vi inte har tillgång till deras system så lagras inga kreditkorts-uppgifter av oss. Ditt kreditkorts-nummer skrivs inte ut på någon faktura, lista eller annat pappersdokument, vilket innebär att ingen av våra anställda har tillgång till det. I och med att Paypal eller Stripe får all nödvändig information från dig behandlas transaktionen med bankerna över säkra linjer.

Betalning mot Klarna faktura
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor. 
Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. 
Fakturan skickas på e-mail i samband med leveransen och kan även hittas när du loggar in med mobilt bank id på klarna.se 
I enighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 29 kr.
En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. 
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post eller e-post. 
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. 
Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Genom att använda Klarna Faktura godkänner du vår användning av dina personuppgifter i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området.
Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors 08.00-20.00, Fredag 08.00-18.00 och helger 10.00-17.00.PURCHASE CONDITIONS
It should be easy and completely safe to shop in our store. That's why we follow the Data Protection Regulation, guidelines by the Consumer Agency and common sense. We'll do our best to treat you as we ourselves and our friends want to be treated.


Personal Data Act
We collect your personal data in agreement with the General Data Protection Regulation (GDPR) - guidelines by the European Union. This means that we collect the necessary information to complete your order. We will only use your information to deliver goods, manage payments and send newsletters.

Pricing & Order
All our prices are displayed in SEK, including Swedish VAT. Payments are made by credit/debit card or via your Paypal account. You may also choose to pay later by Klarna invoice. An invoice fee of SEK 29 will be added to your order. Klarna invoice is only available to customers living in Sweden.

Delivery
We pack and ship your order immediately. This means that you will receive your order within 2-5 business days (Sweden) or 3-8 business days (Rest of the world). We will notify you via e-mail if a product is out of stock. Your order will be shipped with Postnord or DHL as carriers. Small shipment are usually delivered directly to your mailbox, larger shipment is collected after notification by your nearest DHL representative. Shipping cost follows accordingly:
• Sweden FREE SHIPPING!
• Rest of the world 99 kr. Free shipping when purchase reaches SEK 2500 or more!
Are you located outside the European Union? We recommend that you check your country's customs rules and any additional charges before placing your order. Local fees from your country's customs office may be added at customers own expense.

Change, open purchase & free return
We give you 30 days of open purchase and right of withdrawal on tried on, but unused, items. Return shipping is always free of charge! Simply fill in the attached return slip, pack well, put on the attached address sheet and send the item with original labels and packaging to us. Remember to get a receipt from PostNord or DHL of your return. We deposit the money on your card, your PayPal account or credit your Klarna invoice as soon as we receive your item. You only pay for any shipping cost.

Do you need another size or color? Don't worry! It's easy to change your clothes. Simply follow these steps:
1) Order your new size or new item in our webshop - butik.alicedot.com You will receive your new garments within a few days!
2) Return the garment like a regular return. Your replacement is treated as a new order and your returned item as a regular return.
3) You will pay upfront with debit/credit card or receive a new invoice on your change. We will adjust your old invoice/payment once we receive your returned items. Easy, right?

NOTE! Open purchase/change on stockings/tights/underwear/bandelettes only applies to unbroken packaging.

When purchase is made by credit/debit card or via your Paypal account and you choose to return your entire order, we will refund the entire product value to your card or account. You only pay shipping fee. Keep in mind that your Klarna invoice expires 14 days after order date. Log in with your mobile bank ID at Klarna.se to manage your invoice or call Klarna directly at +46 (0) 8-120 120 10. Always contact Klarna with your questions regarding your invoice. Refunds and/or adjustments to your Klarna invoice will be made when your return has been received at our warehouse.

Defected goods
We guarantee that the goods you order are not defective at delivery. Should there be something wrong with the received product, please contact us by email or by telephone, and we will help you to solve the problem.

Non-collected parcel
If you do not collect your package within 14 days, PostNord or DHL will return the package to us. In case this happens we will charge you SEK 250 for covering extra cost like shipping and administration.

Delayed return
You always have 30 days of withdrawal. This means that the goods/goods has to get back to us within 30 days from order date. We reserve the right not to refund the amount upon late return. 

Contact Us
We usually respond to your email within a couple if hours, but no later than 2 business days. You may call us during business days between 10am to 5pm. (GMT +1) Email: hello@alicedot.com Phone: +46 (0) 760 34 93 00

Payment by credit and debit card
Payments are made through established and secure payment solutions. When you pay your purchase, you will provide your credit card information on secure pages owned by Paypal or Stripe. Since we do not have access to their system, no credit card data is stored by us. Your credit card number is not printed on any invoice, list or other paper document, which means that none of our employees have access to it. With Paypal or Stripe getting all the necessary information from you, the transaction is handled with banks over secure lines.

Payment by Klarna invoice
(Only available to customers located in Sweden)
Payments via Klarna invoice are easy and completely safe. You do not need to enter your card details and will pay after receiving your goods.

The credit period for this kind of purchase is 14 days from date of invoice.
Your will receive your invoice by email. The invoice will be sent to you im connection to shipping your order. You are always able to see and handle your invoice when logging in at klarna.se using mobile bank id.
In agreement with the webshop, an invoice fee of SEK 29 is charged.
When not paying your order on time an extra fee will be charged. If your purchase does not reach SEK 60 a fee of SEK 29 will be added. If your purchase reaches SEK 60 or more a fee of SEK 60 will be added.
A interest rate of 24.00% plus the applicable reference rate will also be added. If no payment is made then the claim can then be handed over for debt collection where additional collection costs may be incurred.
At the time of purchase, a credit check is made, which in some cases means that credit information is taken. You will then receive a copy of the credit report by mail or e-mail.
Personal data is handled in accordance with applicable legislation. Klarna will collect personal information primarily with the purpose of performing identification, customer analysis, credit control, marketing and business development.
Personal identification number is used as customer number for customer management purposes. Please read Klarnas data protection policy for a more detailed description. By using Klarna Invoice, you agree to our use of your personal information in accordance with the Klarna data protection policy, including transfer to specially selected partners or to non-EU /EEA countries.

If you have any further questions concerning your invouce please contact Klarna.
+46 (0) 8- 120 120 10
Mon-Thurs 8am to 8pm
Friday 8am to 6pm
Sat-Sun 10am to 5pm